Camping

Bwch-yn-Uchaf

Maes Carafanau a Gwersylla / Touring Caravan & Camping Site


Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7DD  Tel: 01678 540983

Camping / Gwersylla


The site is made up of two defined areas:

The first is ¾ acre Camping & Caravanning Club certified site with 12 hook up points, 8 of these are hardstanding. The pitches are level and partly sheltered. This part of the site is next door to Bala Lake Railway.

The second area is for campers wanting more space and privacy with pitches near the river and are unallocated, so you can choose where to pitch (unless stated otherwise).

There is virtually no light pollution here, so you can camp underneath the stars and with the sounds of the river, sheep and the steam train chugging past 4 times daily!

The toilet block is located at the entrance of the site. The block includes men, women shower, toilet facilities, disabled facilities and a washing up area.  There is 2 toilets down by second area.

The site is only a 10-minute walk to the local pub " Yr Eagles" and 10-minute drive to Tegid Lake and next door to Bala Lake Railway.
Mae'r safle wedi ei rannu yn ddwy ardal penodol:

Y cyntaf yn faesl ¾ erw sydd wedi ei ardystio gan y Camping & Caravnaning Club gyda 12 o bwyntiau trydan, mae 8 safle llawr caled. Mae'r caeau yn wastad ac yn rhannol cysgodol. Mae'r rhan hon o'r safle drws nesaf i Rheilffordd Llyn Bala.

Mae'r ail faes ar gyfer gwersyllwyr sydd angen mwy o le a phreifatrwydd gyda safleoedd ar gael ger yr afon. Nid yw'r safleoedd hyn wedi'u dyrannu, felly mae rhyddid i chi ddewis ble  i wersylla  (oni nodir yn wahanol).

Nid oes nemor ddim llygredd golau yma, fel y gallwch wersylla o dan y sêr a gyda synau'r afon yn llifo, defaid yn brefu a'r trên stêm yn pasio heibio 4 gwaith y dydd!

Mae'r bloc toiledau wedi ei leoli wrth mynedfa i'r  safle. Mae'r bloc yn cynnwys cawodydd dynion a merched, toiledau, cyfleusterau i'r anabl a lle golchi llestri. Mae yna 2 doiled i lawr ar yr ail faes.

Dim ond 10 munud o gerddedsydd angen ei wneud i gyrraedd y dafarn leol 'Yr Eagles' a gyrru tua 10-munud i gyrraedd Llyn y Bala a drws nesaf i Reilffordd Llyn Tegid.


Bwch-yn-Uchaf  2018